Стоимость чистых активов, 31.01.14
Фонды Стоимость чистых активов фонда, грн.
ИДПИФ "Феникс - классический" 486 158,83 грн.
 
Динамика СЧА на одну акцию, 31.01.14
Фонды СЧА/1 акцию, грн. изменение, %
нед. мес. с начала
ИДПИФ "Феникс - классический" 82,71 -2.04 -2.04 -20.77

период
фонды

This text is replaced by chart.

Новости

10 январь 2014

Повідомлення учасників ІДПІФ «ФЕНІКС-класичний» (надалі – «Фонд») про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду

Згідно пп.4 п.5 р.ІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 №2605, Ліквідаційна комісія Фонду (далі - ЛК) повідомляє учасників про порядок розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду (надалі – «Повідомлення»). 1.Повне найменування КУА: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНІНВЕСТ-ГРУП». 2.Повна назва Фонду: ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС - КЛАСИЧНИЙ». 3.Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 23.12.2013. 4.Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: зменшення вартості активів нижче мінімального обсягу та неспроможність відновлення рівня активів. 5.Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп належних власності інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – «Заявок»), форму таких заявок: 5.1.Порядок прийняття від учасників Фонду Заявок: протягом строку визначеного п.5.2.1. цього Повідомлення учасники подають Заявки. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням ЛК Фонду, визначеним у п.8.1. цього Повідомлення. 5.2.Строки прийняття від учасників Фонду Заявок: 5.2.1.ЛК приймає від учасників Фонду Заявки протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати опублікування цього Повідомлення. 5.2.2.У разі якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням ЛК. 5.3. Форма Заявок установлена згідно з додатком5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30 липня 2013 року №1338. 5.4. Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01 жовтня 2013 року N 2073 неможливе. 6.Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами та розпочинаються з дати, визначеної ЛК, але не пізніше дати, зазначеної у Повідомленні. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються протягом трьох місяців. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату опублікування Розпорядження у зв'язку з ліквідацією Фонду. Грошові кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються в першу чергу між учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду. В другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам КУА Фонду з погашення заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду, що ліквідується. Після чого здійснюються виплати іншим учасникам Фонду. Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника, опікуна, піклувальників) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду (фізична особа) - паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності); представник учасника Фонду - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду. 7.Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були останніми отримані. У разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду подали Заявки, а також не всі учасники Фонду, які подали Заявки у строки, зазначені у Повідомленні, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування грошових коштів. Депонування коштів, що залишилися за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційних сертифікатів здійснюватиметься шляхом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи власника інвестиційних сертифікатів Фонду. Грошові кошти, що залишилися за непред'явленими до викупу у встановлений строк учасниками Фонду інвестиційних сертифікатів на пред'явника, депонуються шляхом відкриття КУА окремого поточного рахунку із спеціальним режимом його використання, з метою розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів Фонду, які не пред'явили до викупу у встановлений строк належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати. Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів з метою розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк. КУА зобов'язана забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів.8.Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду. 8.1.Місцезнаходження ЛК: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.75А, оф.15.8.2.Контактний телефон: (062)340-20-98.8.3.Місцезнаходження пунктів для розрахунків з учасниками:м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.75А, оф.15.

 

Голова ліквідаційної комісії ІДПІФ «ФЕНІКС – класичний»
_____________
Охременко М.Ю.

Все новости

  1  [2] [3]  
© 2014
Все права защищены
ООО КУА «Фининвест-групп»
г.Донецк, ул. Розы Люксембург 75а
тел./факс:   (062) 340-22-83
тел./факс:   (062) 340-20-98
Яндекс.Метрика